Văn bản chỉ đạo điều hành

null Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước xã Hồng Long năm 2020

content:

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HỒNG LONG

Số: 18b   /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Long, ngày  03  tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính

Nhà nước xã Hồng Long năm 2020

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG LONG

 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 6501/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Nam Đàn về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính xã Nam Đàn năm 2020

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước xã Hồng Long năm 2020.

Điều 2. Văn phòng UBND xã, cán bộ Tư pháp- Hộ tịch xã,có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Văn phòng HĐND - UBND xã, Công chức Tư pháp- Hộ tịch, và  các ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ (để báo cáo);

- Đảng uỷ, HĐND xã(B/c)

- MTTQ Trưởng các Đoàn thể;

- Như­ Điều 3;

- Lưu: VP,VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Hồng

 

content:

 

content: